FINNISH OSTEOARTHRITIS RESEARCH SOCIETY: YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

(Hyväksytty yhdistyksen perustavassa kokouksessa Kuopiossa 02.03.2007; tarkistettu 30.05.2007 PRH:sta saatujen ohjeiden mukaan)

1.Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Finnish Osteoarthritis Research Society ry (käytetään epävirallista lyhennysta FOARS), josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen pöytäkirjat sekä muut hallintoon ja toimintaan liittyvät asiakirjat laaditaan suomen kielellä.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistys toimii yhdyssiteenä nivelrikkotutkimuksesta kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen välillä sekä edistää alan käytännöllistä ja teoreettista kehitystä Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia ja esitelmätilaisuuksia sekä harjoittaa alaansa liittyvää tutkimusyhteistyötä ja julkaisutoimintaa. Lisäksi yhdistys ylläpitää alan ulkomaista yhteistyötä kongressien, kirjeenvaihdon, neuvontatoiminnan ja vastaavien toimintojen avulla.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai muuta omaisuutta. Yhdistys voi harjoittaa toimintaansa liittyvää kustannustoimintaa, järjestää maksullista koulutusta ja maksullisia kursseja sekä harjoittaa muuta yhdistyslain 5§:n mukaista taloudellista toimintaa.

3. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan ottaa eri aloilla toimivia nivelrikkotutkimuksesta kiinnostuneita henkilöitä, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja toimivat yhdistyksen tavoitteiden hyväksi. 

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. 

Yhdistyksen jäsenistä ei saa olla enempää kuin 1/3 muita kuin Suomen kansalaisia.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on huomautuksesta huolimatta jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuotena tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja eivätkä myöskään 65 vuotta täyttäneet varsinaiset jäsenet.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja vuosikokouksen valitsemat neljästä kahdeksaan (4-8) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. 

Hallituksen toimikausi on kolmen vuosikokouksen välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai muun hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava maaliskuun 15.päivään mennessä, kuitenkin viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta, tilintarkastajalle, jonka tulee antaa tarkastuksestaan kirjallinen lausuntonsa hallitukselle neljäntöista (14) vuorokauden kuluessa, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta, edelleen vuosikokoukselle esitettäväksi.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kymmenen vuorokautta ennen kokousta jäsenillä perillä olevilla kirjeillä tai sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa.

11. Vuosikokous 
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
11. käsitellään muut asiat, jotka kokous yksimielisellä päätöksellään toteaa kiireellisiksi, kuitenkin ottaen huomioon sen mitä yhdistyslain 24§:ssä määrätään.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat nivelrikkotutkimuksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Takaisin